2014-07-11

Attīstības jautājumu komitejas sēde  notiks 2014.gada 7.oktobrī plkst. 09.00 Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 8.oktobrī  plkst. 08.00 Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Finanšu jautājumu komitejas sēde  notiks 2014.gada 9.oktobrī plkst. 12.00 Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

 

Mazsalacas novada pašvaldības domes sēde notiks 2014.gada 15.oktobrī plkst.14.00  Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Darba kārtība:     

1. Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 17.09.2014. līdz 15.10.2014.

2. Domes priekšsēdētāja ziņojums par paveikto sēžu starplaikā no 17.09.2014. līdz 15.10.2014.

3 . Par saistošo  noteikumu  „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2” pieņemšanu (projekts).

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „BALTIC INDUSTRIAL TRUST” par nekustamo īpašumu „Priedkalnītes”, Skaņkalnes pagastā.

5. Par lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai.

6. Par pašvaldībai piekrītošās zemes Kalna ielā 9, Mazsalacā nodošanu atsavināšanai.

7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Ciemats (mazdārziņi)”, Skaņkalnes pagastā, iznomāšanu.

8. Par dalību Latvijas piļu un muižu asociācijā.

9. Par pašvaldībai piekrītošās zemes Muižas ielā 2, Mazsalacā, iznomāšanu.

10. Par nosaukuma „Blāķi” piešķiršanu ēku īpašumam.

11. Par grozījumiem Mazsalacas novada Sociālā dienesta nolikumā.

12. Par palīdzību (vārds, uzvārds) dzīvokļu jautājumu risināšanā.

13. Par palīdzību (vārds, uzvārds) dzīvokļu jautājumu risināšanā.

14. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra.

15. Par Mazsalacas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un sniegto pakalpojumu cenrādi.

16. Par maksas pakalpojuma izcenojumā ietvertās vadības izmaksu pieskaitījuma likmes apstiprināšanu

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunlīči”, Skaņkalnes pag.

18. Par pašvaldības līdzfinansējumu projekta „Maths trought fingers” realizācijai.

19. Par kokmateriālu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

 

-->