Mazsalacas pilsētas un pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi (kopējie)

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi (atsevišķie)

Mazsalacas pilsētas plānotā teritorijas izmantošana

Mazsalacas pagasta plānotā teritorijas izmantošana

Skaņkalnes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Skaņkalnes pagasta plānotā teritorijas izmantošana 1.lapa

Skaņkalnes pagasta plānotā teritorijas izmantošana 2.lapa

Skaņkalnes ciema plānotā teritorijas izmantošana

Ramatas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi

Ramatas pagasta plānotā teritorijas izmantošana

Sēļu pagasta teritorijas plānojums 2001.-2013.

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi

Sēļu pagasta plānotā teritorijas izmantošana

2011.06.16.
2011.06.16.

Vārds, uzvārds: Gunārs Zunda

Dzimšanas gads: 1965

Izglītība: 1988. gadā pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, specialitāte - Lauksaimniecības ekonomists-organizators

Darba pieredze:

Mazsalacas novada pašvaldība, domes priekšsēdētājs
Valmieras rajona padome, padomes loceklis
Skaņkalnes pagasta padome, padomes priekšsēdētājs
SIA „Skaņaiskalns”, galvenais ekonomists
Kolhozs „Skaņaiskalns”, galvenais ekonomists

Tautība: Latvietis

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: Augsta

Ievēlēts no politiskās apvienības: Salaca

Ģimenes stāvoklis: Precējies, divi bērni.

Pienākumi:

 • vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;
 • pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;
 • domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
 • vada finanšu komitejas darbu;
 • dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
 • ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās;
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
 • atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
 • var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;
 • veic likumā “Par pašvaldībām” noteiktos izpilddirektora pienākumus:
  • organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
  • dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
  • sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
  • ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;
  • iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
  • domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
  • organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu.

Mazsalacas novada vīzija

Noteikti jāattīsta tūrisms kā būtiska palīgnozare uzņēmējiem. Lielai daļai uzņēmumu ir potenciāls piesaistīt tūristus saviem uzņēmumiem, bet, protams, tas ir atkarīgs no pašu uzņēmēju ieinteresētības šajā jautājumā. Tāpat tūrisma attīstībā liela loma būtu daudzu lauku māju īpašniekiem, kuri varētu piedāvāt naktsmājas. Tūrisma attīstīšana varētu būt laba palīgnozare daudziem novada iedzīvotājiem, jo Latvijas klimats nav atbilstošs tam, lai uzņēmēji varētu attīstīt tūrismu kā pamatnozari. Uzskatu, ka novadā vajadzētu attīstīt tieši tā saucamo ģimeņu tūrismu, jo lielākā daļa tūrisma objektu, izņemot Skaņokalnu, nav vienlaicīgi pieejami ļoti lielam apmeklētāju skaitam. Novada tūrisma objekti ir pievilcīgāki un labāk izbaudāmi nelielās grupās vai ģimenēs, piemēram, vairākiem simtiem apmeklētāju vienlaicīgi atrodoties Skaņākalna dabas parkā, lielās apmeklētāju grupas nereti traucē viena otrai. Bez tam dabas parka apmeklētāju radīto antropogēno slodzi dabas pamatnei nevar palielināt bezgalīgi, tas var novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas un tūrisma objekts var zaudēt pievilcību.

Turpmāk pilnīgi noteikti jāsaglabā un jāmēģina attīstīt tādas novadam raksturīgās nozares kā lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde. Lauksaimniecība būtu viena no nozarēm, ko varētu īpaši piesaistīt ģimeņu tūrisma attīstībā. Par vienu no šāda tūrisma stūrakmeņiem varētu kļūt zaļā un bioloģiskā lauksaimniecība, kas pēdējā laikā kļūst arvien iecienītāka.

Novadu varētu attīstīt kā „guļamvagonu” Valmierā strādājošajiem, jo republikas nozīmes pilsēta piesaista darbaspēku ārpus pilsētas robežām. Dzīvot Mazsalacas novadā būtu krietni ērtāk kā novados ap Rīgu, jo ceļš līdz darbavietai aizņem mazāku laiku un ir bez sastrēgumiem, bez tam, mūsu novada skaistā daba palīdz vieglāk atjaunot darba spējas. Taču tas nozīmē, ka joprojām jāturpina kultūras, sporta un citu brīva laika pavadīšanas iespēju attīstība, lai cilvēkiem šeit būtu interese uzturēties pēc darba. Tāpat jaunu iedzīvotāju piesaiste prasa turpināt infrastruktūras (ceļi, sakari, komunālie pakalpojumi u.c.) uzlabošanu.

Tālākā nākotnē visā pasaulē notiks arvien plašāka datorizēto darba vietu attīstība, kad būs iespējas lielāko daļu darba veikt no simtiem kilometru attāluma savās mājās, uzņēmējiem ietaupot ofisa izdevumus. Mazsalacas novads varētu kļūt par labu vietu, kur dzīvot un strādāt šādu darbu, jo šeit būtu ērti - pieejami vairums ikdienas pakalpojumu, nav pārapdzīvotības un var labi atpūsties. Šādā gadījumā būtu novadā jāattīsta izglītība un iepriekšminētās - infrastruktūra, kultūras, sporta un citas brīva laika pavadīšanas iespējas.

2011.06.14., Gunārs Zunda, domes priekšsēdētājs
-->