Jautājumi un atbildes

1. JAUTĀJUMS
Pēc pieredzes, izstrādājot novada attīstības programmas, nav saprotama prasība iesaistītajiem speciālistiem – teritorijas plānotājs (nolikuma 5.5.2.2. punkts). Pēc pieredzes zinām, ka izstrādājot novada attīstības programmas, ir jāņem vērā arī teritorijas plānojuma dokumenti, bet pēc nolikuma darba uzdevuma nav saprotams, kādi varētu būt teritorijas plānotāja uzdevumi attīstības programmas izstrādē.
ATBILDE
Teritorijas plānošanas likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka dokumentus, uz kuru pamata izstrādā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Saskaņā ar minētā panta ceturto punktu teritorijas plānojumu izstrādā, ievērojot attiecīgās vietējās pašvaldības politikas plānošanas dokumentus.
Reģionālās attīstības likuma 6.pants nosaka to, ka reģionālā attīstība tiek nodrošināta atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem un hierarhiski pakārtotiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Nacionālais attīstības plāns, plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānojums un attīstības programma, vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojums un attīstības programma.
Atbilstoši minētā likuma 13.pantam, vietējās pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu — attīstības programmu — izstrādā un īsteno atbilstoši tā plānošanas reģiona teritorijas attīstības programmai, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība, un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānojumam, izvērtējot to vietējo pašvaldību teritorijas attīstības programmas, ar kurām robežojas attiecīgā vietējā pašvaldība.
Teritorijas plānotāja uzdevums ir piedalīties attīstības programmas izstrādē, lai rezultātā novada attīstības programma būtu saskaņota un hierarhiski pakārtota ar esošajiem teritorijas plānojumiem, kā arī tā dotu iespēju izstrādāt atbilstošu, uz attīstību virzītu jaunu novada teritorijas plānojumu. Mazsalacas novada attīstības programmā ir jābūt arī teritoriālam attīstības izvietojumam novadā un attiecīgam attēlojumam kartēs vai kartoshēmās. Bez tam attīstības programmas pirmā redakcija būs par pamatu jauna novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai.
2. JAUTĀJUMS
Jautājums par pretendentiem sakarā ar 2 punktiem:
3.1. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kura ir iesniegusi šajā nolikumā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.
3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu finanšu piedāvājumu (1.pielikums). Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.
Vai iepirkumā var piedalīties arī fiziskas personas (t.i pašnodarbinātās personas)?
ATBILDE
Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr.2 no 9.03.2011. lēmumu, ir izdarīts precizējums iepirkuma MNP 2011/3 ESF Nolikumā.
Nolikuma 3.1.punkts ir papildināts ar vārdiem „vai fiziska” un 3.1.punkts ir izteikts šādā redakcijā:
„3.1. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kura ir iesniegusi šajā nolikumā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.”
Atbilstoši precizētam Nolikuma 3.1. punktam, iepirkumā var piedalīties fiziska persona, kura ir reģistrējusi savu darbību likumos noteiktajā kārtībā un kura atbilst nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

2011.03.10., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs

-->