29.novembrī Mazsalacā ekspluatācijā tika nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pasākums notika Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā” ietvaros.
Būvdarbu līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Mazsalacā” (turpmāk – Līgums) ietvaros konsorcijs „Koger un Partneri” ir izbūvējis jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru jauda 400 m3/dnn, divus dūņu laukus un administrācijas ēku, kurā iekārtotas telpas operatoriem un uzstādīta neliela ekspreslaboratorija notekūdeņu testēšanai. Veiktās būvniecības kopējās izmaksas ir 1 183 798 LVL bez PVN.
Konsorcijs „Koger un Partneri” jau pirms trijiem mēnešiem testa režīmā iedarbināja jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pirms nodošanas ekspluatācijā tika veikta virkne pārbaudes darbu katrā no sistēmas posmiem, tai skaitā, sadzīves notekūdeņu analīzes pēc to attīrīšanas jaunajās iekārtās. Visi iekārtu posmi darbojas automātiskā režīmā. Ar sistēmas SCADA palīdzību operators var kontrolēt gan iekārtu darbību, gan četru kanalizācijas sūkņu staciju darbību, kas atrodas dažādos centralizētā kanalizācijas tīkla punktos pilsētas teritorijā.
Ūdenssaimniecības projekta realizācija dod iespēju veidot jaunus pieslēgumus, aizvien lielākam iedzīvotāju skaitam nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, pašvaldībai uzsākt nopietnu cīņu ar nelikumīgu notekūdeņu novadīšanu vidē. Jaunajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir uzstādīta arī speciāla aka individuālo māju notekūdeņu pieņemšanai, lai varētu nodrošināt asenizācijas pakalpojumus mājām, kuras vēl nav pieslēgtas pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Līguma izpilde palielinās dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, kam tiks nodrošināts ES direktīvām atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens, kā arī nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu un izplūdes kvalitāti atbilstoši ES direktīvu prasībā, vienlaikus pārtraucot neattīrīto un nepilnīgi attīrīto notekūdeņu novadīšanu Salacas upē. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā” kopējās izmaksas pēc noslēgtajiem līgumiem ar izpildītājiem ir LVL 4 230 811.16, tai skaitā, summa bez PVN ir LVL 3 516 882.11, no tiem ES KF līdzfinansējums LVL 2 645 889.20, Valsts budžeta līdzfinansējums LVL 230 778.63, Mazsalacas pašvaldības un SIA „Banga KPU” līdzfinansējums LVL 640 214.28. Pievienotās vērtības nodokli LVL 713 929.05 finansēja SIA „Banga KPU”. Lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta vadību saskaņā ar prasībām, bija noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA „Geo Consultants”, līguma summa bez PVN sastādīja LVL 23 040, to finansēja Mazsalacas novada pašvaldība.

2010.12.17., Rita Lizuma, SIA “ BANGA KPU”

-->