Novada vīzija
2014-02-25

Mērķis ir saglabāt un attīstīt esošos labās prakses piemērus Mazsalacas novadā, lai veicinātu Mazsalacas novada veidošanos par augstvērtīgu dzīves vietu ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un senioriem, piemērotu vietu uzņēmējdarbības veidošanai un izaugsmei, vietu, kur iegūt kvalitatīvu izglītību un apgūt dažādas prasmes, kā arī par lielisku galamērķi atpūtniekiem. Vēlētāju apvienība definē šādas prioritātes:

EKONOMIKA

 1. 1Aktīvi veidot dialogu ar novada uzņēmējiem. Palīdzēt ar ekspertu piesaisti un atbalstu ES struktūrfondu apgūšanā.
 2. 2Uzrunāt uzņēmējus ārpus novada robežām, aicinot tos attīstīt savu darbību Mazsalacas novadā, tādējādi radot jaunas darba vietas.
 3. Iespēju robežās saglabāt un nodrošināt uzņēmējdarbībai svarīgo infrastruktūru.
 4. Attīstīt novada sadarbību ar partneriem ārpus Latvijas robežām.

SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE

 1. Nodrošināt brīvpusdienas bērniem no trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm.
 2. Uzlabot pirmsskolas un skolas atbalsta speciālistu – psihologu, sociālo pedagogu – sadarbību ar sociālajiem darbiniekiem, veicinot bērnu drošību sociālā riska ģimenēs..
 3. Veicināt novada uzņēmēju un Mazsalacas novada sociālā dienesta sadarbību.
 4. Sociālā dienesta pakalpojumu klāsta dažādošana novada senioriem.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS

 1. Attīstīt esošās izglītības iespējas novadā. Sagatavot jauniešus darba tirgum un piedāvāt apgūt praktiskas prasmes, kuras būtu potenciāli noderīgas gan katra jaunieša, gan novada attīstībai.
 2. Nodrošināt un atbalstīt iniciatīvas mūžizglītības jomā visā novada teritorijā, lai ikvienam būtu iespējas apgūt jaunas un padziļināt esošās prasmes maksimāli pietuvināti dzīves vietai.
 3. Attīstīt ar atpūtu un brīvā laika pavadīšanu saistīto infrastruktūru visā novada teritorijā.
 4. Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām interešu grupām, veidot sistemātisku pasākumu plānošanu, sporta un kultūras tradīciju turpināšanu un veidošanu novadā.

NOVADA PĀRVALDE

 1. Nodrošināt caurskatāmību pašvaldības darbā, gan informējot par paveikto, gan arī par plānotajiem pasākumiem, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un informētību.
 2. Padarīt novada pārvaldes pakalpojumus skaidri saprotamus un visiem novada iedzīvotājiem pieejamus.
 3. Veicināt elektronisko komunikāciju ar novada iedzīvotājiem, izveidot pārskatāmu un informatīvu novada laikrakstu.
 4. Pārraudzīt pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikāciju un darba kvalitāti.

VIDE

 1. Izveidot vienotu novada vizuālo tēlu.
 2. Organizēt un koordinēt talkas ar iedzīvotāju iesaisti, kā arī attīstīt Sakoptākās sētas konkursu.
 3. Uzturēt vides infrastruktūru, kā arī veikt labiekārtojumus visā novada teritorijā.
 4. Veicināt vides sakoptību novada teritorijā, īpaši Mazsalacas pilsētā kā pašvaldības, tā privātīpašumos.
Harijs Rokpelnis, domes priekšsēdētājs
-->