2013-06-13

Vārds, uzvārds: Harijs Rokpelnis

Dzimšanas gads: 1987

Izglītība: 2010.gadā pabeidzis Rīgas ekonomikas augstskolu un ir ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā

Darba pieredze:

 • Mazsalacas novada pašvaldības Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs
 • Mazsalacas vidusskolas mārketinga skolotājs

Tautība: Latvietis

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: Augsta

Ievēlēts no politiskās apvienības: Mazsalacas novadam

Pienākumi:

 • vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;
 • pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;
 • domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
 • vada finanšu komitejas darbu;
 • dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
 • ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās;
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
 • atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
 • var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata.
-->