2014-04-03

Vārds, uzvārds: Ritvars Sirmais

Dzimšanas gads: 1986

Izglītība: 2011.gadā pabeidzis Latvijas Kultūras koledžu un ir ieguvis izglītību Kultūras menedžmentā. Šobrīd studē Juridiskajā koledžā, lai iegūtu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Cilvēku resursu vadībā

Darba pieredze:

 • 6 gadu pieredze strādājot būvniecības nozarē
 • CRAMO Būvtehnikas noma - Klientu konsultants

Tautība: Latvietis

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: Augsta

Pienākumi:

 • Uzturēt komunikāciju ar Mazsalacas novada pašvaldības iestādēm un nodaļām, veicināt un sekmēt tās darbību.
 • Plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt Mazsalacas novada pašvaldības saimniecisko darbību.
 • Nodrošināt un sekmēt kvalitatīvas un efektīvas informācijas sniegšanu Novada domei un oficiālām iestādēm par Mazsalacas novada pašvaldības darbību.
 • Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību speciālistu sagatavot rakstus par pašvaldības aktualitātēm Mazsalacas novada pašvaldības informatīvajam izdevumam „Mazsalacas novada ziņas” un pašvaldības mājaslapai.
 • Organizēt novada teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;
 • Nodrošināt Mazsalacas novada pašvaldības Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma veiksmīgu īstenošanu.
 • Domes budžetā attiecīgajiem mērķiem apstiprināto līdzekļu ietvaros un atbilstoši domes lēmumiem rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kontrolēt domes lēmumu un saistošo noteikumu izpildi;
 • Iesniegt domei priekšlikumus par tās kompetencē esošo pašvaldības kapitālsabiedrību, iestāžu un nodaļu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
 • Iesniegt pašvaldībai priekšlikumus par pašvaldības īpašumu un mantas ieguldīšanu citos uzņēmumos;
 • Dot rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, kā arī citiem administrācijas darbiniekiem;
 • Sagatavot priekšlikumus domei par novada iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
 • Ierosināt domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības struktūrvienību vai iestāžu vadītājus;
 • Izdot rīkojumus par pašvaldības struktūrvienību darbinieku pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
 • Iesniegt domei priekšlikumus par tās kompetencē esošo pašvaldības kapitālsabiedrību, iestāžu un nodaļu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
 • Domes budžetā attiecīgajiem mērķiem apstiprināto līdzekļu ietvaros un atbilstoši domes lēmumiem rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kontrolēt domes lēmumu un saistošo noteikumu izpildi;
 • Organizēt novada teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādi un iesniegt tos apstiprināšanai domei;
 • Regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi pusgadā, ziņot domei par pašvaldības administrācijas darbu, kā arī pēc domes vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniegt ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;
 • Piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;
 • Pēc kārtējām domes vēlēšanām organizēt dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
 • Savas kompetences sfērā pārstāvēt pašvaldību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī veikt citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem.
-->