2013-06-27

Mazsalacas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Mazsalacas pilsēta.

Mazsalacas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

  • Mazsalacas novada Mazsalacas pilsēta;
  • Mazsalacas novada Mazsalacas pagasts;
  • Mazsalacas novada Ramatas pagasts;
  • Mazsalacas novada Sēļu pagasts;
  • Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasts.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Mazsalacas novada dome sastāv no 9 deputātiem. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl trīs komitejas.

Mazsalacas novada pašvaldība ir Mazsalacas novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Mazsalacas novada pašvaldība darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.

Mazsalacas novada pašvaldības dome ir izveidojusi 22 iestādes. Būvvaldes un Izglītības pārvaldes funkcijas Mazsalacas novada teritorijā veic Kocēnu novada pašvaldības attiecīgās iestādes, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Mazsalacas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Banga KPU”; SIA „ZAAO”; SIA “Mazsalacas slimnīca”; SIA „VTU Valmiera”.

Mazsalacas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās: biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Salacas ieleja”, biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”, biedrībā "Valmieras - Giterslo reģionu sadarbībai".

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pagastu pārvaldes, kas ir pašvaldības administrācijas struktūrvienības ar īpašu statusu: Ramatas pagasta pārvalde; Sēļu pagasta pārvalde.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi 10 komisijas.

-->