Sekmīgi noslēgušies Salacas tīrīšanas darbi
2014-10-24

Oktobrī pabeigti Salacas tīrīšanas darbi posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai, ko biedrība "Ziemeļvidzemes ģeoparks" īstenoja ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) un Mazsalacas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.  

Projekta ietvaros upe vairāk kā 12 km garā posmā tika atbrīvota no kritušajiem, vēja un bebru nogāztajiem, palu ieskalotajiem kokiem. Tika likvidēti galvenie sanesumi, savākti upē atrastie atkritumi, nogrimušās koka laivas un virkne citu priekšmetu, kam Salacā noteikti nav jābūt. Tīrīšanas darbus, ko veica SIA „Terra Logistics”, uzsāka augustā, plānojot izcelt vismaz 100m3 koksnes. Taču noteikt reālo darbu apjomu pirms to uzsākšanas bija visai sarežģīti – vietām upe aizsprostota gandrīz pilnībā, un tos sanesumus, kas sniedzās teju līdz gultnes dibenam, ar neapbruņotu aci saskatīt nebija iespējams. Rezultātā divu mēnešu laikā no upes izvākti ap 250m3 koksnes – dažu stumbru diametrs pārsniedza pat 80 cm.

Salaca šobrīd kļuvusi ne tikai vizuāli pievilcīgāka, tīrīšanas darbi bija vajadzīgi gan upes bioloģiskās vides uzlabošanai, gan laivotāju drošības un ērtības nodrošināšanai. Vietām ainavu grūti atpazīt, īpaši vietās, kur ūdens tūristiem laivas reizēm nācās nest pāri sakritušajiem kokiem - sanesumu veidotās „salas” izzudušas, upe var brīvi plūst savā gaitā.  

   

 Salaca pie Neļķu klintīm. Foto: Krišjānis Sietiņš

Augustā un septembrī ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību tik noorganizētas divas atkritumu savākšanas talkas Salacā un tās labajā krastā – lai arī tika savākti vairāki desmiti maisu, upes tīrīšanas laikā zem kritalām atradās teju tāds pats daudzums atkritumu, kas gadu gaitā neredzami bija krājies upē.  

Augusta nogalē norisinājās arī „Dauģēnu cirka” sakopšanas talka – šis savdabīgais smilšakmens atsegums ir viena no gleznainākajām vietām Salacas krastos, tādēļ bija svarīgi iespēju robežās atbrīvot to no kritušajiem, nokaltušajiem kokiem un krūmiem. Protams, šāda veida sakopšanas darbi būtu nepieciešami arī pie vairuma citu lielāko smilšakmens atsegumu, tomēr tas prasa papildus resursus un ekspertu iesaistīšanos, jo darbi veicami īpaši sarežģītos un bīstamos apstākļos. Pie „Dauģēnu cirka” tika likvidēti klinti aizsedzošie krūmi, izkopta nogāze – skatu, kas šobrīd paveras uz atsegumu, vislabāk varēs novērtēt tieši laivotāji.  

Upes tīrīšana nav vienreizējs pasākums, situācijai jāseko līdzi regulāri. Tomēr prieks, ka šī projekta gaitā izdevies paveikt tik daudz. Tas atvieglos darbu nākotnē, atbrīvojot Salacu no pastāvīgi veiktajiem bebru „nedarbiem” vai citādi upē iekritušajiem un ieskalotajiem kokiem.

Projekts tika īstenots LVAF apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē” ietvaros. No kopējām izmaksām, kas ir EUR 39 450,00, LVAF finansējums veido 79%, pārējo līdzfinansējumu nodrošināja Mazsalacas novada pašvaldība.

Kritušie koki un sanesumi Salacā pirms tīrīšanas darbu uzsākšanas. Foto: Krišjānis SietiņšNezinātājs nepateiktu, ka vēl pirms dažiem mēnešiem upe šajā posmā bija teju neizbraucama. Foto: Krišjānis SietiņšAtbrīvota viena no attekām, kas iepriekš bija pilna kritalām un atkritumiem. Foto: Krišjānis SietiņšSalaca aizsprostota gandrīz pilnībā. Foto: Terra LogisticsDarbs lielākoties veikts ar rokas instrumentiem. Foto: Terra LogisticsTikai krastā palikušais celms liecina, ka vēl nesen šeit atradies milzīgs koks. Foto: Terra LogisticsTiek izcelts kārtējais milzenis. Foto: Terra LogisticsDarbu apgrūtina žuburainie koki. Foto: Terra LogisticsNeliela daļa no izceltās koksnes. Foto: Terra LogisticsKur nav iespējams izcelt veselu koku, tas tiek sadalīts. Foto: Terra LogisticsKārtējais iespaidīgais upē atrastais stumbrs. Foto: Terra LogisticsVairs tikai nelielas kaudzes krastos liecina par veiktajiem apjomīgajiem darbiem. Foto: Terra Logistics Salaca iztīrīta, tās krasti sakopti. Foto: Terra Logistics
Baiba Auzāne
Salaca un tās krasti top arvien sakoptāki
2014-09-22

Joprojām aktīvi turpinās Salacas sakopšanas darbi, ko biedrība „Ziemeļvidzemes ģeoparks”, piedaloties Mazsalacas novada pašvaldībai, veic ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu projekta „Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai” ietvaros (Līguma Nr. 1-20/153, LVAF apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”).

Upes attīrīšanu no kritušajiem, bebru nogāztajiem un palu ieskalotajiem kokiem veic SIA „Terra Logistics”, darbus plānots pabeigt līdz septembra beigām. Process ir atbildīgs un darbietilpīgs – no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai sākotnēji bija plānots izvākt ap 100m3 koksnes, taču jau šobrīd skaidrs, ka upe sevī slēpj daudz lielākus apjomus – vietām sanesumi Salacas tecējumu aizsprostojuši gandrīz pilnībā.  

Salacas tīrīšanas darbi - ir, ko turēt!

Projekta ietvaros 15. un 29. augustā, un 4. septembrī  norisinājās talkas upes un tās krastu attīrīšanai no cilvēku radītiem atkritumiem, kā arī smilšakmens atseguma „Dauģēnu cirks” sakopšanai. Lielu paldies jāsaka visiem, kas atsaucās aicinājumam un iesaistījās sakopšanas darbos – lieliem un maziem laivotājiem, kam ar upē savāktajiem atkritumiem izdevās piepildīt teju 10 simtlitrīgus maisus (paldies arī „Puņmutu” saimniecei Veltas kundzei, kas pēc cītīgā darba deva iespēju talciniekiem atvilkt elpu pie ugunskura), Mazsalacas vidusskolas 10.klases skolēniem un audzinātājai Baibai Meļķei, kas izstaigāja Salacas krastus, lai arī tur nepaliktu zemē nosviestais un atstātais, kā arī tiem entuziastiem, kas kopīgiem spēkiem iesaistījās „Dauģēnu cirka” attīrīšanā no nokaltušajiem kokiem, krūmiem un kritalām.

Darbi uz smilšakmens atseguma ir sarežģīti, veicami īpaši uzmanīgi, izmantojot pat alpīnisma iemaņas – paldies tiem vietējiem iedzīvotājiem un biedrības „Ziemeļvidzemes ģeoparks”, Dabas aizsardzības pārvaldes un Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvjiem, kas iesaistījās! Īpašs paldies Sandim Sudaram par „ūdenstransportu” un arboristam Uģim Kampusam par nepieciešamā inventāra nodrošināšanu talkas vajadzībām. Gandarījums, ka laivotājiem un atseguma apmeklētājiem nu paveras daudz plašāks un krāšņāks skats uz „Dauģēnu cirku”.

Čaklie talcinieki Salacas attīrīšanai no atkritumiem 2014.gada 15.augustā Ramatas pag. PuņmutēsMazsalacas vidusskolas 10.klases skolēni un audzinātāja Baiba Meļķe pie Dauģēnu dabas takas, piedaloties Salacas krastu sakopšanas talkā 2014.gada 4.septembrīLaivotāji ar daļu sava guvuma - pilni maisi ar Salacā sasviestajām bundžām, pudelēm un citiem „dārgumiem”Ko tikai nevar atrast upē!Dainis Ozols no biedrības „Ziemeļvidzemes ģeoparks” pārbauda savas alpīnisma iemaņas Dauģēnu cirka sakopšanas talkā 2014.gada 29.augustāArborists Uģis Kampuss palīdz atbrīvot Dauģēnu klints nogāzi no nokaltušajiem kokiemDauģēnu cirka sakopšanas darbiLielākos kokus un zarus nācās nogādāt upes pretējā krastāKrāšņais skats uz Dauģēnu cirku – nu jau atsegtāku un acij tīkamāku! 

Baiba Auzāne
Uzsākts projekts Salacas upes posma tīrīšanai 
2014-08-11

Biedrība „Ziemeļvidzemes ģeoparks”  ir uzsākusi projekta „Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai” īstenošanu (Līguma Nr. 1-20/153). Projekts tiek veikts  Latvijas vides aizsardzības fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" ietvaros, tā īstenošanu līdzfinansē Mazsalacas novada pašvaldība.

Projekta ietvaros paredzēts no kritušiem kokiem un sanesumiem attīrīt Salacas upes posmu aptuveni 12,2 km garumā – no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai Salacā. Upi daudzās vietās daļēji aizšķērso krituši, bebru vai vēja nogāzti koki. Tie veido aizšķērsojumus, aizdambējumus no upes sanesām un cilvēku radītiem atkritumiem. Attīrīšanas darbi nepieciešami, lai novērstu upes palēnināšanos un aizaugšanu, padarītu to vieglāk pieejamu laivotājiem, kā arī atjaunotu teritorijas ainavisko vērtību.

Attīrīšanas darbi tiek uzsākti šī gada augustā, projekta gaitā tiek arī organizētas talkas ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību upes un tās krastu attīrīšanai no cilvēku radītiem atkritumiem, kā arī no kritalām attīrīts smilšakmens atsegums „Dauģēnu cirks”. Projekta īstenošanas termiņš: 2014. gada 1. decembris.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 39 450,00. No tām Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums ir EUR 31 346,00, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

Dainis Ozols, biedrības "Ziemeļvidzemes ģeoparks" valdes priekšsēdētājs
-->