Atbildīgā iestāde

 Pakalpojuma nosaukums 

 Veidlapas 

 Apraksts

Mazsalacas novada pašvaldība

 Atļauju izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai

Iesniegums

Apraksts

 Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

Iesniegums

Apraksts

 Apliecinājums fiziskai personai

 Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

 Iesniegums

 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samazinājums politiski represētajām personām

 Iesniegums

 

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošana

 Iesniegums

 

 Iesnieguma iesniegšana Mazsalacas novada pašvaldībai

 Iesniegums

 

 Pieprasījums par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

Iesniegums

 

Nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums daudzbērnu ģimenēm

Iesniegums

 

Par darījumu ar lauksaimniecības zemi

fiziskai personai

 Iesniegums

 

 Par darījumu ar lauksaimniecības zemi 

juridiskai personai

 Iesniegums

 
Mazsalacas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi 

 

Nr.p.k.

 

Nosaukums

 

Cena LVL, bez PVN

 

Cena EUR, bez PVN

1.

Par vienu pa faksu nosūtītu lappusi Latvijas Republikas  robežās

0,20

 0,28

2.

Par vienu pa faksu nosūtītu lappusi ārpus Latvijas Republikas

0,41

 0,58

3.

Par vienu pa faksu saņemtas lappuses kopiju

0,08

 0,11

4.

Par vienu A4 formāta lappuses kopiju

0,08

 0,11

5.

Par vienu A4 formāta lappuses kopiju (abpusēju)

0,12

 0,17

6.

Par vienu A3 formāta lappuses kopiju

0,12

 0,17

7.

Par vienu A3 formāta lappuses kopiju (abpusēju)

0,16

 0,23

No pakalpojuma maksas  atbrīvotas:

  1. Valsts pārvaldes institūcijas,
  2. pašvaldības iestādes,
  3. personas, kuras iesniedz dokumentu kopijas pašvaldībā, uzrādot oriģinālu.

 

  Maksas pakalpojumu cenrādis sludinājumu un reklāmas ievietošanai informatīvajā izdevumā „Mazsalacas novada ziņas”: 
 2015-03-04

 

Nr. 

p.k.

 

Pakalpojuma veids

 

Mērvienība

 

Cena bez PVN

(euro)

 

PVN 

(euro)

 

Cena ar PVN 

(euro)

 

1.

 

Sludinājuma ievietošana

 

1 zīme

 

0,007

 

0,001

 

0,008

 

2.

 

Reklāmas ievietošana

 

1 cm²

 

0,068

 

0,014

 

0,082

 

 

-->