Mazsalacas novada Sociālais dienests

Mazsalacas novada Sociālais dienests ir Mazsalacas novada pašvaldības izveidota iestāde, kas novada pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros administrē un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kuras ir reģistrējušas savu pamata dzīvesvietu Mazsalacas novada pašvaldības teritorijā.

Dienesta mērķis ir palīdzēt novada iedzīvotājiem atrisināt vai mazināt to sociālās problēmas, sniegt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālu palīdzību un veicināt šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Dienests pilda šādus uzdevumus:

  • veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
  • sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personām vai personu grupām, kurām tas nepieciešams;
  • novērtē pēc sociālās palīdzības vērsušos personu (turpmāk tekstā - klientu) vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
  • nosaka klientu līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
  • administrē novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
  • novērtē Dienesta administrēto un novada pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.

2011.02.08., Agrita Bērziņa, dienesta vadītāja

-->