Mazsalacas novada Sociālais dienests

2011.02.09.

Mazsalacas novada pašvaldības pieņemtajos 2009. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”  ir noteikti šādi pabalstu veidi:

  • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai;
  • dzīvokļa pabalsts;
  • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
  • pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
  • pabalsts  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību;
  • pabalsts audžuģimenēm;
  • pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
  • pabalsts veselības aprūpei maznodrošinātām personām (ģimenēm).

Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam, kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta pašvaldībai pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

Iesniegums par  sociālā pabalsta/pakalpojuma piešķiršanu

Iztikas līdzekļu deklarācija   

    
Mazsalacas novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
2015-03-04 

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Aprūpe mājās*

Stunda

3,01

0,63

3,64

2.

Veļas mazgāšana

1 mazgāšanas reize (4 kg sausas veļa)

1,26

0,26

1,52

*Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka 2014.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.9 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā”.

2.Noteikt, ka 2.punktā minēto pakalpojumu ir tiesīgas saņemt šādas personas, kuru mājokļos nav ierīkots ūdensvads, vai nav pieejama veļas mašīna:

2.1. pensionāri,

2.2. personas ar invaliditāti,

2.3. ģimenes (personas), kurām ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

-->