Pieņemšanas datums 

 Spēkā
stāšanās datums

 Nr.

 Nosaukums

 Aktuālā redakcija

08.07.2009.

09.07.2009.

 1

Mazsalacas novada pašvaldības nolikums

Konsolidēti (16.07.2014.) 

 21.06.2013.

 01.07.2013.

 7

Grozījumi

29.11.2011.

 01.01.2012.

 21

Grozījumi

 16.10.2013.

01.01.2014.

14

 Grozījumi

 16.04.2014.

 25.04.2014.

 4

 Grozījumi

 16.07.2014.

   11

 Grozījumi

26.08.2009.

 29.09.2009.

 5

Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā

Konsolidēti (24.01.2015.)

16.01.2013.

01.04.2013.

1

Grozījumi

16.10.2013.

01.01.2014. 

 13

Grozījumi

 20.08.2014.

 24.09.2014.

 12

 Grozījumi

 17.12.2014.

 24.01.2015.

 21

 Grozījumi

10.02.2010.  27.02.2010.

 1

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu

Konsolidēti (16.10.2013.)

16.02.2011.

 22.04.2011.

 3

 Grozījumi

21.11.2012.

19.02.2013. 

18

 Grozījumi

 16.10.2013.

01.01.2014. 

19 

 Grozījumi

24.02.2010.

 20.04.2010.

 3

Par bērnu uzņemšanu Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

 
19.05.2010.  20.06.2010.

 8

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Mazsalacas novadā

 Konsolidēti

 21.07.2010.

28.08.2010.

 18

 Grozījumi

19.05.2010.

20.06.2010.

 9

Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem

  Konsolidēti (21.12.2014.)

 18.05.2011.

 18.06.2011.

 10

 Grozījumi

 16.10.2013.

01.01.2014. 

 16

 Grozījumi

 19.11.2014.

 21.12.2014.

 18

 Grozījumi

19.05.2010.

20.06.2014.

10

Par Mazsalacas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

  

Konsolidēti

(25.05.2013.)

 21.12.2011.

 18.02.2012.

 22

 Grozījumi

 22.08.2012.

16.11.2012. 

11

 Grozījumi

 27.05.2013.

28.08.2013. 

5

 Grozījumi

16.06.2010.

 11.11.2010.

 11

Par Mazsalacas pilsētas kapsētas apsaimniekošanu

 Konsolidēti (16.10.2013.)

 16.10.2013.

01.01.2014. 

 18

 Grozījumi

16.06.2010.

13.10.2010.

12

Par Mazsalacas novada teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību

 Konsolidēti (16.10.2013.)

 15.12.2010.

 20.01.2011.

27

Grozījumi

 16.10.2013.

 01.01.2014.

 17

 Grozījumi

16.06.2010.

 28.08.2010.

15

Par Mazsalacas pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

 
16.06.2010.

 28.08.2010.

16

Par Sēļu pagasta padomes izdoto saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

 
27.09.2010.

 10.11.2010.

23

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā

 
16.02.2011.

 25.03.2011.

 1

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā

 Konsolidēti (16.10.2013.)

 16.10.2013.

01.01.2014. 

 15

 Grozījumi

16.02.2011.

 25.03.2011.

 2

Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mazsalacas novadā

 
21.04.2011.

 18.06.2011.

 7

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mazsalacas novadā

 Konsolidēti (16.10.2013.)

 16.10.2013.

01.01.2014. 

 21

 Grozījumi

21.04.2011.

19.05.2011.

 8

Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā

Konsolidēti (18.06.2014.)

19.09.2012.

19.10.2012. 

13 

 Grozījumi

 16.10.2013.

01.01.2014. 

 20

 Grozījumi

 18.06.2014.

 21.08.2014.

 8

 Grozījumi

11.05.2011.

 18.06.2011.

 9

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Iģes upes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)

 Konsolidēti (16.10.2013.)

 16.10.2013.

01.01.2014.

 22

 Grozījumi

17.08.2011.

 22.11.2011.

 14 Par sabiedrisko kārtību Mazsalacas novadā

 Konsolidēti (20.11.2013.)

 20.11.2013.

01.01.2014. 

 27

 Grozījumi

13.10.2011.

 24.11.2011.

18 

Par atkritumu apsaimniekošanu Mazsalacas novadā  
18.01.2012.  

 1

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam  

 18.04.2012.

   

 Precizēti

 
 16.05.2012.

27.07.2012. 

4 

Par materiālu atbalsu politiski represētām personām

 Konsolidēti (20.11.2013.)

 20.11.2013.

 01.01.2014.

 26

 Grozījumi

 20.06.2012.

27.07.2012. 

6

Suņu turēšanas noteikumi Mazsalacas novadā   

 21.06.2013.

28.08.2013. 

6

 Grozījumi

  22.08.2012.

19.10.2012. 

9

Par ceļu aizsardzību Mazsalacas novadā, veicot smagās kravas pārvadājumus  
 19.09.2012.

19.10.2012. 

14

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Mazsalacas novadā  
 19.09.2012.

19.10.2012. 

12

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2 , 2013.gadā

 

 16.01.2013.

24.01.2013. 

2

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu zemei 2013.gadā  
19.12.2012.

22.03.2013.

21

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā

Konsolidēti (19.11.2014.)

 20.11.2013.

 01.01.2014.

25 

Grozījumi

 19.11.2014.    17

Grozījumi

19.12.2012.

20.04.2013.

20

Par Mazsalacas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

 Zaudējuši spēku 31.03.2014.

19.12.2012.

20.04.2013.

22

Par koku ciršanu ārpus meža zemes Mazsalacas novadā

 Konsolidēti (20.11.2013.)

 20.11.2013.

 01.01.2014.

 23

 Grozījumi

17.07.2013.

27.07.2013. 

8

Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  
18.09.2013.

 01.01.2014.

11

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu zemei 2014.gadā  
 22.01.2014.  24.01.2014.  2  Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam  
 16.04.2014.  25.04.2014.

5 

 Grozījumi 

 
 18.06.2014.  26.06.2014.  10

 Grozījumi 

 
 20.08.2014.  27.08.2014.  13

 Grozījumi 

 
 17.09.2014.  25.09.2014.  15

 Grozījumi 

 
 19.11.2014.  27.11.2014.  19

 Grozījumi 

 
 17.12.2014.  30.12.2014.  23

 Grozījumi 

 
 25.04.2014.  18.07.2014.  6 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā  
 21.05.2014.  26.05.2014.  7 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Mazsalacas novadā   
 18.06.2014.

21.08.2014. 

 9 Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā

Konsolidēti (24.01.2015.)

 17.12.2014.

 24.01.2015.

 22

 Grozījumi

 20.11.2013.

 20.12.2013.

 24  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2 2014.gadā  
 20.11.2013.  01.01.2014.   22   Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā

  Konsolidēti (24.01.2015.)

 17.12.2014.

 24.01.2015.

 20

 Grozījumi

 18.03.2015.  29.05.2015.  3  Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Mazsalacas novadā   
-->