Mazsalacas novada pašvaldības komiteju un domes sēdes 

Attīstības jautājumu komitejas sēde notiks 2015. gada 9.jūnijā  plkst.9.00 Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde notiks 2015. gada 10.jūnijā plkst.9.00  Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Finanšu jautājumu komitejas sēde  notiks 2015. gada 11. jūnijā  plkst.9.00 Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. 

Mazsalacas novada pašvaldības kārtējā domes sēde notiks 2015. gada 17.jūnijā Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Darba kārtība: 


 Braukšanas kartes sabiedriskajam transportam
2014-07-02

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka arī 2014./2015. mācību gadā skolēniem tiks nodrošinātas braukšanas kartes sabiedriskajam transportam, lai nokļūtu uz mācību iestādi. Lūdzam vecākus, kuru bērniem nepieciešamas braukšanas kartes, iesniegt pašvaldībā iesniegumu par braukšanas kartes nepieciešamību, norādot bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, sākuma pieturas un izkāpšanas pieturas punktu, klāt pievienojot bērna fotogrāfiju ar izmēru 3x4 cm. Informējam, ka braukšanas kartes tiks nodrošinātas tikai tiem skolēniem, kuriem nebūs pieejams pašvaldības nodrošinātais transports nokļūšanai uz mācību iestādi.

Liene Bogdanova, lietvedības sekretāre
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi daudzbērnu ģimenēm
2014-07-02

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta (12) daļu "Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, [..], ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. [..].

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu par 2014.gadu, lūdzam iesniegt pašvaldībā vai tuvākajā pagasta pārvaldē, attiecīgu iesniegumu, par nodokļa atvieglojumu Jūsu ģimenei.

Iesnieguma veidlapa

Papildus informējam, ka nekustamajam īpašumam, par kuru tiek pieprasīts nodokļa atvieglojums, jābūt personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā.
Liene Bogdanova, lietvedības sekretāre
Informācijai!
2014-06-11

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka no 2014.gada 15.jūnija līdz 31.augustam satiksmes pārvads (tilts) pār  bijušo dzelzceļa līniju Parka ielā ir atvērts vieglo automašīnu kustībai abos virzienos.  No 2014.gada 1.septembra līdz 14.jūnijam transporta kustība pār satiksmes pārvadu Parka ielā virzienā no Mazsalacas vidusskolas uz pilsētas centru darba dienās no plkst. 7.30 līdz 18.30 slēgta.

NĪAN nodaļa
Pilsētas laukumiem jauni nosaukumi
2014-03-27

Mazsalacas novada pašvaldība pateicas visiem novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās pašvaldības aicinājumā un iesniedza ierosinājumus par laukumu nosaukumu piešķiršanu pilsētas laukumiem Parka ielā 1, Baznīcas ielā 1 un Pērnavas ielā 1. Pašvaldība informē, ka 2014.gada 19.marta domes sēdē (lēmums Nr. 5.,17), izskatot iesniegtos ierosinājumus, deputāti lēma par laukumu nosaukumiem pilsētā. Pašvaldība acina novada iedzīvotājus un viesus šādi saukt pilsētas laukumus:

 1. Laukumu Baznīcas ielā 1 - Saieta laukums
 2. Laukumu Parka ielā 1 - Tirgus laukums
 3. Laukumu Pērnavas ielā 1 - Zaļais skvērs
Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
Izsniegta derīgo izrakteņu atļauja
2014-03-04 

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka 19.02.2014. domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot. Nr. 3.,6) par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts ieguvei nekustamā īpašumā „Kalnozoli”, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, kadastra Nr. 9676 005 0077.

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
Burtnieka un Salacas upes teritoriju attīstībai izveidota spēcīga komanda
2014-02-07

31.janvārī Staicelē četras pašvaldības parakstīja sadarbības līgumu par Salacas upes piegulošās teritorijas un Burtnieku ezera attīstību. Klātesošie vienojās sadarboties ne vien vides aizsardzībā, bet arī radīt labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju skaita palielināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai minētajās teritorijās.

Mērķis veicināt Salacas upes piegulošo teritoriju un Burtnieku ezera attīstību kopā savedis ne vien Burtnieku, Mazsalacas, Alojas un Salacgrīvas novada pašvaldības, bet arī Rīgas un Vidzemes plānošanas reģionus. Tāpat kopīgu mērķu sasniegšanā iesaistījusies Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts vides dienests un Zinātniskais institūts "BIOR".

Sadarbības līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās ne vien pašvaldību pārstāvji, bet arī uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, tūrisma nozares pārstāvji un iedzīvotāji.

Portāls valmiera24.lv
Saņem nodokļa paziņojumu elektroniski
2013-02-14 

Jau vairākus gadus nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem portālā http://www.epakalpojumi.lv/ ir pieejama vispusīga informācija par saviem nekustamiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās, to nodokļiem, maksāšanas paziņojumiem, maksājumiem, kā arī nodrošināta iespēja nodokli apmaksāt un pieteikties maksāšanas paziņojuma elektroniskai piegādei. Katru gadu, sagatavojot visiem NĪN maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, NĪN maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vairāk kā 4% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot šo iespēju!

Mazsalacas novada pašvaldība
Latvijas Republikā šajos svētkos obligāti jāizkar valsts karogs!
2013-05-03
 1. 16.februāris - Lietuvas Republikas neatkarības diena
 2. 24.februāris - Igaunijas Republikas neatkarības diena
 3. 25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena - sēru noformējumā
 4. 1.maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
 5. 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
 6. 14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena - sēru noformējumā
 7. 17.jūnijs - Latvijas Republikas okupācijas diena - sēru noformējumā
 8. 4.jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena - sēru noformējumā
 9. 11.novembris - Lāčplēša diena
 10. 18.novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 11. 7.decembris - Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena - sēru noformējumā.
Mazsalacas novada pašvaldība
Informācija novada iedzīvotājiem un privāto (servitūtu) ceļu īpašniekiem
2012-12-28

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka pašvaldība ir veikusi iepirkumu par „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2013.gada ziemas periodā”.
Pašvaldības ielas un ceļi ir sadalīti 9 uzturēšanas posmos, kuri savukārt ir sadalīti 3 prioritātēs ar pašvaldības noteiktu darba izpildes laiku stundās. Posmā ietilpstošo ielu un ceļu saraksts un atsevišķo posmu pakalpojumu sniedzēji apskatāmi iepirkumu nolikumā Mazsalacas mājas lapā http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi.
Aicinām novada iedzīvotājus informēt pašvaldības Nekustāmā īpašuma apsaimniekošanas nodaļu, ja pēc Jūsu ieskatiem kādā posmā ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada ziemas periodā netiek veikti pienācīgā kvalitātē vai termiņā, ierodoties personīgi nodaļā Mazsalacā, Pērnavas ielā 4 (otrajā stāvā) vai pa tālr.64207845, vai e-pastu nia.nodala@mazsalacasnovads.lv.
Pašvaldība nodrošina to autoceļu un ielu uzturēšanu, kas iekļauti pašvaldību autoceļu sarakstā un nedrīkst par pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem nodrošināt privāto ceļu, iebrauktuvju un pagalmu attīrīšanu no sniega.
Aicinām privāto ceļu īpašniekus par privāto ceļu, iebrauktuvju un pagalmu attīrīšanu no sniega vienoties par samaksu un laiku ar Jums izdevīgāko darba izpildītāju, kuri veic attiecīgos darbus uz pašvaldības ceļiem un ielām. (pakalpojuma sniedzēji, kontakti, ceļa posmi)

Vilis Zariņš, NĪAN vadītājs
Ziņām no Iedzīvotāju reģistra
2012-09-19

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka, lai persona saņemtu ziņas no Iedzīvotāju reģistra (izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu), iesniedzējam par ziņu saņemšanu ir jāmaksā valsts nodeva saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra". Pašvaldība informē, ka sadaļā "Pašvaldība/Pakalpojumi" ir pieejama iesnieguma veidlapa, kura jāiesniedz pašvaldībā ziņu saņemšanai. Informējam, ka valsts nodeva jāieskaita valsts budžetā pirms izziņas saņemšanas, to var veikt ar pārskaitījumu: Rekvizīti:Saņēmējs Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138, konta Nr. LV05TREL1060140918300, kods TRELLV22, vai jebkurā VAS "Latvijas Pasts" nodaļā. Izziņu būs iespējams saņemt, uzrādot maksājuma apliecinošu dokumentu.

Liene Bogdanova, lietvedības sekretāre
Atgādinājums suņu īpašniekiem
2012-03-23

Mazsalacas novada pašvaldība atgādina par suņu īpašnieku svarīgākajiem pienākumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” (lasīt)
Mazsalacas novada pašvaldība brīdina suņu īpašniekus, ka šo vienkāršo noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāma rīcība (pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.panta - Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana), bez tam tuvākajā laikā, piesaistot attiecīgus speciālistus, novadā tiks organizētas klaiņojošo suņu izķeršanas pasākumi. Ja minēto izķeršanas pasākumu laikā tiks noķerts suns, kuram pieteiksies saimnieks, tad izdevumi suņa īpašniekam sastādīs vismaz 40 LVL (pakalpojuma izmaksu tāme). Bez tam vainīgais suņa īpašnieks vēl tiks administratīvi sodīts (naudas sods fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem).

Gunārs Zunda, domes priekšsēdētājs
-->