Mazsalacas pilsētas bibliotēka
2012-03-27

Mazsalacas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi  

Lasītāja reģistrācijas kartīte

Galvojums (aizpilda vecāki, kad viņu bērns iestājas bibliotēkā)

Bezmaksas pakalpojumi

 

Nosaukums

 

Apraksts 

 

Literatūras un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām

 

Grāmatu un citu iespieddarbu izsniegšana uz laiku līdz 2 nedēļām. Žurnāliem un jaunieguvumiem lietošanas termiņš ir 5 dienas. Uz mājām neizsniedz uzziņu literatūru.

 

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana

 

Grāmatu un citu iespieddarbu termiņa pagarināšana pa tālr. 64251246, pa e-pastu mazsalacasbibliotekai@inbox.lv. Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņa pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp.

 

Brīvpieeja novadpētniecības fondam

 

Uz vietas iepazīties ar novadpētniecības materiāliem, t.sk., literatūru, periodiku un tematiskajām mapēm.

 

Bezmaksas pieeja internetam un datoram

 

Datoru, interneta pieslēguma un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.

 

Individuālas konsultācijas iespieddarbu, informācijas meklēšanā un atlasē elektroniskajos bibliotēku katalogos un internetā, kā arī darbā ar datoru

 

Iespēja izmantot Valmieras bibliotēku kopkatalogu un LNB valsts nozīmes kopkatalogu. Bezmaksas individuālas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru, datu bāzēm un internetā.

 

Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi

 

Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot SBA.

 

Tematiski pasākumi un izstādes

 

Izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, literātiem, novadniekiem u.c..

 

Pieaugušo nodaļas izdevums „Literārās Vēstis”

 

Reizi mēnesī tiek izdota bibliotēkas avīze "Literārās Vēstis", kuras veidošanā aicināti piedalīties visi interesenti.

 

Pieeja elektroniskajām datu bāzēm

 

Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka

 

Uzziņas un konsultācijas

 

Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.

 

Jaunieguvumu apskats

 

Reizi ceturksnī bibliotēkas jaunieguvumu apskats un izstāde.


Mazsalacas pilsētas bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

2015-03-04 

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

 

Cena bez PVN

(euro)

1.

Melnbaltas A4 lappuses kopija

lappuse

0,08

2.

Melnbaltas A4 lappuses izdruka no datora

lappuse

0,08

3.

Melnbalta attēla A4 lappuses izdruka no datora

lappuse

0,58

4.

Melnbalta attēla A4 lappuses kopija

lappuse

0,58

5.

Krāsaina teksta A4 lappuses izdruka no datora

lappuse

0,15

6.

Krāsaina teksta A4 lappuses kopija

lappuse

0,15

7.

Krāsaina attēla A4 lappuses izdruka no datora

lappuse

0,71

8.

Krāsaina attēla A4 lappuses kopija

lappuse

0,71

9.

A4 formāta lapas laminēšana

lapa

0,33

10.

Vizītkartes (60mm x 90 mm)  laminēšana

vizītkarte

0,17

 Saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 52. panta 17. daļu bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem nepiemēro pievienotās vērtības nodokli.

 

-->