Ramatas sākumskola

Skola dibināta 1992.gadā.

Pirmās ziņas par izglītības iespējām Ramatā ir no 1856. gada, kad izveidoja Līču 7 gadīgo skolu, kura darbojās līdz 1971.gadam. Tagad skolas ēka ir maestro Raimonda Paula īpašums  - muzikālais centrs „Līču skola”. Otra skola Ramatas pusē, Rauskas pamatskola dibināta 1862. gadā un darbojās līdz 1992.gadam.

Ramatas sākumskola īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu. Skolā ir četras sākumskolas klases. 2010./2011. mācību gadā skolā mācās 29 skolēni, ir divi klašu komplekti, bet apmācība notiek atsevišķās klasēs.
Skola īsteno arī  pirmsskolas izglītības programmu. Ir divas pirmsskolas vecuma grupas. 5/6 gadīgo bērnu grupa ar 16 bērniem un jaukta 2 – 4 gadu vecu bērnu grupa ar 20 bērniem.

Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos.
Tautu deju kolektīvs „Stariņi” ir IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki.
Teātra pulciņš „Pasaciņa” regulāri ar uzvedumiem piedalās pagasta, novada, starpnovadu pasākumos. 2006. gadā „Pasaciņa” ieguva tiesības piedalīties III Latvijas skolu teātru festivālā Daugavpilī.
Skolā darbojas dziedāšanas pulciņš „Dziedātprieks” un sporta pulciņš.

Skolēniem ir pieejamas logopēda konsultācijas, pagarinātās dienas grupas nodarbības, pedagogu individuālās konsultācijas.
Sadarbībā ar Mazsalacas novada Mūzikas un mākslas skolu, skolēniem ir iespēja apgūt klavierspēles prasmes uz vietas skolā, jo pedagoģe Olita Neimande divas dienas  nedēļā strādā Ramatas sākumskolā.

Skolā ir kopgalds, kur ēdiens tiek gatavots no  skolēnu un pirmsskolēnu vecāku izaudzētiem dārzeņiem, saknēm  un ogām. Visiem skolēniem ir Mazsalacas novada domes apmaksātas pusdienas.

Skolā tradīcionāli notiek pasākumi - Zinību diena, Dzejas dienas, Miķeļdienas gadatirgus, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas valsts dzimšanas diena, Ziemassvētki, Sveču diena, Meteņi, Mātes dienai veltīts koncerts, Pavasara koncerts ar dziesmām, dejām un teātra spēli pagasta estrādē, 6 gadīgo bērnu un 4.klases skolēnu izlaidumi. Īpaši ir skolēnu klases vakari ar nakšņošanu skolā. Šāda veida sadarbība - klases vakari ar nakts sarunām - turpinās ar bijušajiem skolēniem, kuri skolu beiguši pirms vairākiem gadiem.  Ārpusstundu pasākumi - ekskursijas un pārgājieni, sporta pasākumi, konkursi, talkas.
Tiek rīkotas vecāku sapulces, ģimenēm kopīgi atpūtas un sporta pasākumi.

Ramatas sākumskola sadarbojas ar novada izglītības iestādēm - pirmskolas izglītības iestādi, Mazsalacas vidusskolu, Mazsalacas mūzikas un mākslas skolu, ir izveidojusies sadarbība ar skolām kaimiņu novados - ar  Burtnieku novada Ēveles pamatskolu, Rūjienas novada Vilpulkas sākumskolu.

2011.01.27., Iveta Kaužēna, direktore

-->