Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Mazsalacas novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
Iestādes darbības tiesisko pamatu nosaka Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Iestādes nolikums.
Iestāde īsteno tikai IZM licencētu pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).

Iestādes darbības mērķis ir organizēt un īstenot profesionāli nodrošinātu, kvalitatīvu pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai un veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi.

Iestādes uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

  • nodrošināt atbilstošu vidi licencētās pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;
  • veicināt katra bērna harmoniskas personības veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;
  • nodrošināt bērnu iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
  • radīt apstākļus bērnu nacionālās pašapziņas attīstībai, veidot pamatus mācīties prasmei, attīstīt bērna radošās un fiziskās spējas, pašapkalpošanās iemaņas, nodrošināt bērnu spēju izpaušanu aktīvā darbībā;
  • nostiprināt un aizsargāt bērnu drošību un veselību;
  • veicināt latviešu tradīciju iedzīvināšanu iestādē un kopīgu svētku svinēšanu;
  • sagatavot bērnus pamatizglītības apguves uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves norišu likumsakarības;
  • sadarboties ar bērnu vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu  organizējot vecākiem konsultācijas un izglītojošus pasākumus.

2011.02.04., Valda Pēkšēna, vadītāja

-->