Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem.
Arī daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un krīzes skarto ģimeņu bērniem tiek dota iespēja vasarā lietderīgi pavadīt laiku
2013-07-04

Vasara ir tas laiks, kad bērni un jaunieši izbauda brīvdienu priekus, silto laiku, dabu, peldēšanos, iegūst jaunus draugus dažādos pasākumos, utt. Bet ne vienmēr vasaras brīvdienas rada pozitīvu noskaņojumu un prieku arī vecākiem, ja šis brīvais laiks bērniem un jauniešiem netiek pilnvērtīgi un pareizi aizpildīts. Tostarp raizes bieži vien rada bērnu un jauniešu nepieskatīšana un nespēja palīdzēt, ja pieauguša cilvēka klātbūtne kādās bērnu izpriecās tomēr ir nepieciešama. Piemēram, šogad jau ir daudz nepilngadīgo slīkšanas gadījumu, u.c. bīstamas traumas. Nemaz nerunājot par to, ka bērni un jaunieši pilnā patvaļā sāk darīt to, kas viņu vecumam nav atbilstoši – dzert, smēķēt, lietot narkotikas, u.c. (lasīt).

Ieva Ķuze, "Reāls Piedzīvojums" projektu koordinatore 
Latvenergo kampaņa
2013-04-15 

Mazsalacas novada Sociālais dienests informē, ka pagarināta Latvenergo  elektrības dāvanu karšu izsniegšanas  II kampaņa līdz 2013.gada 31.decembrim.

Tā kā drīzumā notiks  elektroenerģijas tirgus liberalizācija (tirgus atvēršana), kuras rezultātā AS „Latvenergo” vairs nevarēs nodrošināt sociālā atbalsta programmas turpmāku norisi un kampaņa  var tikt apturēta jebkurā brīdī, papildus kartes netiks saņemtas.

Sociālā dienesta rīcībā  uz 01.04.2013. ir 44  dāvanu kartes (zaļās).

Kartes   var saņemt jebkura iepriekš norādītā mērķa grupa (audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti), kas nav saņēmušas  zaļo karti, izņemot daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk nepilngadīgi bērni) var saņemt  otru zaļo karti, kā arī  citas mazaizsargātās ģimenes ar bērniem (ģimenes, kurās ir bērni , kas slimo ar celiakiju; ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 2013.gada 1.janvāri); Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni; nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem, vai viens no vecākiem audzina bērnu viens; ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds).

Kartes saņemamas otrdien 13-17 un ceturtdien 9-12 pie dienesta vadītājas A. Bērziņas.

Latvijas Pašvaldību Savienība  aicina pielietot principu - kas pirmais griežas pēc dāvinājuma un atbilst kādai no mērķa grupām, tam arī  šo karti izsniegt - līdz visas kartes tiek izdalītas.

Agrita Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi daudzbērnu ģimenēm
2013-01-14

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta (12) daļu "Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, [..], ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. [..].

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu par 2013.gadu, lūdzam iesniegt pašvaldībā vai tuvākajā pagasta pārvaldē, attiecīgu iesniegumu, par nodokļa atvieglojumu Jūsu ģimenei.

Iesnieguma veidlapa

Papildus informējam, ka nekustamajam īpašumam, par kuru tiek pieprasīts nodokļa atvieglojums, jābūt personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā.

Liene Bogdanova, lietvedības sekretāre
-->